Kontakt: email tel. 549 255 017

Poradenský postup a možnosti

Vycházím z rozhovoru. Ten vede k rozboru situace klienta. Další krokem společné práce je naznačení cesty jak dál při řešení problému. Poradenství je zaměřeno na řešení nesnází úspěšnou komunikací formou tzv. vlídné asertivity. Inspirující je i přístup transakční analýzy. Velmi dobře vysvětluje a pomáhá napravit úskalí mezilidských vztahů. Popisuje i Jak si lidé hrají (E. Berne). Tzv. mezilidské falešné hry komplikují život. Lze se jim bránit mj. asertivně.

Poradenský rozhovor trvá obvykle 50 – 60 minut.

Inspiraci nacházím i v systemickém přístupu. Dle něj podstatnější než objektivní realita je, jak daný stav vnímáme. Klient mívá častěji černé, někdy i příliš růžové brýle. Za pomoci poradce je schopen získat patřičný vhled a problémy řešit. S tím souvisí i délka vzájemné spolupráce. Záleží na vás. Stop nastává, bude-li váš problém vyřešen nebo se jím již nechcete zabývat.

Nejčastěji se zakázka klientů týká

 • mezilidských vztahů,
 • konfliktů partnerských,
 • konfliktů manželských, např. nevěra, žárlivost, hádky a jiné problémy komunikace,
 • příbuzenských sporů,
 • zásahů do manželství,
 • specifických problémů druhých manželství mj. postup při prosazování oprávněných zájmů v partnerství a v rodině,
 • podceňování se, o podporu přiměřeného sebevědomí,
 • první jakož i další pomoci v osobních krizích.

Další problematika

 • výchovné problémy s dětmi,
 • koučing osobních i pracovních problémů,
 • ujasnění hierarchie hodnot a cílů při řešení životních událostí,
 • řešení nesnází spojených s mobingem, bossingem (šikanou v práci), workoholismem a naopak s psychickým vyhořením
 • psychologické předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství, včetně psychologické mediace,
 • základní, orientační informace o některých právních otázkách kolem rozvodu, jeho forem a souvislostí zejména ve vztahu k dětem,
 • rozbor obsahu psychologického soudního znaleckého posudku s přihlédnutím k možnosti event. odvolání,
 • pomoc při formulaci některých podání souvisejících s rozvodem,
 • psychologické vyšetření testy osobnosti s vysvětlením výsledku a souvislostí s osobními problémy,
 • grafologický rozbor předloženého textu,
 • psychologický rozbor produktů činnosti – o čem vypovídá text, kresba, popsaný způsob chování určitého člověka atd.
 • programové diskusní skupiny – příprava na řešení typických problémů, s nimiž se v rámci profese či osobního života lidé setkají. Metodiku shrnující zkušenosti z této práce jsme vydali spolu s dr. Capponi v Psychodiagnostice Bratislava.
 • nácvik relaxačních technik, zvláště pak autogenního tréninku - jak v základní tak i ve vyšší formě. Tyto techniky, ač zdánlivě pravý opak asertivity, zmíněnou techniku vhodně doplňují
 • sezení využívající lehké hypnózy pro relaxaci i odblokování zábran jednat asertivně
 • relaxace s použitím psychowalkmanu.

Co to je metodologické posouzení soudního znaleckého posudku

Při posouzení znaleckých posudků vycházím z konstatování: „Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě jako každý jiný důkaz. Ani on a priori nepožívá větší důkazní síly a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti ale i věcné správnosti. Hodnotit je třeba celý proces utváření včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, věrohodnosti teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce. Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku, slepě důvěřovat závěrům znalce by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle svého vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet zodpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce, takový postup nelze z ústavně právních hledisek akceptovat. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24.7.2013 sp.zn. I.US 4457/12

V této souvislosti tvrdím, že ten, kdo neabsolvoval jednooborové magisterské studium psychologie - jehož součástí je rozsáhlý teoretický i praktický výcvik v psychologické diagnostice, zejména v používání testových metod - nemůže plnohodnotně posoudit výše uvedenou míru věrohodnosti teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry. V rozsáhlém komplexu použitých psychologických nástrojů ani nedokáže přiměřeně posoudit spolehlivost metod použitých znalcem. Uvedené platí i pro vysoce erudované právníky pokud nejsou i absolventy oboru psychologie. Pro ilustraci - dvě zcela základní učebnice psychologické diagnostiky dětí a dospělých mají dohromady výrazně více než 1000 stran. Jejich prostudování k seznámení s testy nestačí. Je nutná delší praxe s konkrétními metodami.

Předložené metodologické posouzení v žádném případě není pokusem o revizi výsledků znaleckého posudku. Nevyžaduje tudíž vyšetření účastníků. Pouze upozorňuje na věrohodnosti teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce. Adekvátnost výše uvedeného přístupu potvrzuje mimo jiné i předmluva prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. děkanky Právnické fakulty University Palackého v Olomouci ke knize

 • Znalecké posudky pod drobnohledem, Linde Praha 2O13
 • . Reálný obraz o tom, co je metodologické posouzení znaleckého posudku, lze získat i videonahrávkou, jež je součástí mých www stránek i četbou rubriky Ohlasy.

  S čím se setkávám?

  Namátkou: Neuvedení názvů použitých dg. metod. Neuvedení žádného kvantitativního výsledku dg. metod, což znemožní jakoukoliv kontrolu. Použití pouze „průhledného“ dotazníku k popisu osobnosti. Ani v takovém dotazníku není vyhodnoceno tzv. lži-skóre - desirability - tendence dělat se lepším. Použití na naši populaci nestandartizovaného testu - samizdatu - převzatého před šedesáti lety z USA. Výrazně nadsazené vyúčtování znalečného.

  Královnami se v tomto směru staly dvě znalkyně - první napsala, že jeden z rodičů vozí dítě na trénink, čímž se dostatečně realizuje jeho styk s potomkem.

  Druhá použila k popisu osobnosti otce i matky jeden „průhledný“ dotazník (BOD). Popis osobnosti obou rodičů byl v posudku do písmene zcela totožný. Tento zázrak připomínající senzaci, která by vznikla, pokud by byly nalezeny u dvou lidí totožné otisky prstů, nijak nekomentovala.

  Do třetice si dovolím citovat znalce tvrdícího, že dítě nemůže být ovlivněno tím, kdo je k vyšetření přivádí a o kom ví, že s ním také odejde.

  Pokud při metodologickém posouzení posudku nenajdu výrazné chyby, neúčtuji si za tuto práci žádný honorář. Jinak je tato částka určena dohodou - dle rozsahu mnou napsaného textu.

  Na vysvětlenou: Zamyšlení nad znaleckými posudky z psychologie

  Co je kurs partnerského poradenství ?

  Již čtvrt století učím na FF a FSS Masarykovy university kurs zaměřený na manželské poradenství. Obsahuje na sebe navazující moduly:

  1. Především neškodit,
  2. Předmanželské problémy,
  3. Manželské problémy,
  4. Rozvodové poradenství včetně soudní expertizy o dětech.
  Zájemci o obsah a vedení kursu mohou přečíst sylabus.

  Kurs lze obsahově přizpůsobit i jiným zájemcům. Tj. těm kdož jej nezapisují na fakultě. Jejich věk ani předchozí vzdělání nejsou podstatné. Určitě nebudu nikoho zkoušet. Ani omylem „rychlokvašením“ nevytvořím erudované poradce. Účastníci se dozvědí ledacos zajímavého. To včetně „poradenského stříbra“ o němž se v učebnicích nepíše. Kurs tvoří 12 hodin a jeho cena je 4000 Kč. Lze hradit fakturou event. splátkami. Účastníkem může být jednotlivec nebo maximálně 4 lidé (poplatek na jednoho je pak výrazně nižší).

  M. Plzák říkával: „Manželská poradna není butik. Nečekejte veselé a pikantní historky z poradenství“. Plzákovou terminologií očekávejte informace jak „z epizod nedělat tragédie a tragédie vnímat pokud možno jako epizody“.

  Supervize

  Nabízím supervizní konzultace práce s klienty pro tzv. pomáhající profese. Dále mohu poskytnout zájemcům supervizi (recenzi, konzultaci) jimi připravované publikační činnosti z oblasti mého zájmu. Tj. v psychologii či v jiném blízkém oboru. Možné je společné zvážení eventuálního dopadu dopisů a jiných písemných projevů na adresáta a jejich potenciální vliv na nastalou situaci.

  Pět P pro poradenského psychologa

  1. Poradí
  2. Podpoří
  3. Povzbudí
  4. Pozná i to, co si klient nepřipouští
  5. Připustí, že nemá patent na rozum